školaUplynul další školní rok Masarykovy základní a mateřské školy Hnojník pod vedením Mgr. Dagmar Tobolové. Její práce pokračovala ve stejném duchu jako loni. Opět soudy, změny v personálním obsazení, změny na vedoucích místech jednotlivých úseků. Nic příjemného pro děti a rodiče. A tato činnost přinesla výsledky. Dne 28.5.2019 Mgr. Tobolová prohrála krajský soud, který nepotvrdil žalobu na mne. Paní Tobolová požadovala úhradu škody, kterou jsem měl údajně způsobit škole v roce 2010 chybou v projektové dokumentaci. Opomněla však , že projekt pokračoval pod vedením dalších ředitelů včetně jí. A tak soudní výdaje a náhradu škody bude platit škola a obec. Také v srpnu 2019 prohrála škola Nejvyšší soud v Brně , který potvrdil povinnost školy  mi zaplacené odškodnění za neoprávněné odvolání z funkce ředitele školy ve výši cca 1, 1 miliónu Kč, což dohromady stálo obec a školu 2 milióny korun. Takové plýtvání ! 

Problémem je také neustálé nekonečné změny na postech zástupců ředitelky a jiných pedagogických pozic. Stále se mění učitelé a již 6. zástupce ředitele nechce s p. ředitelkou spolupracovat. Pouze po roce odchází p. Pyško. Odchází také p.Pavelka. Je to již 44 změna zaměstnance za 5 let.. Odešel raději do důchodu také školník B.Kudláček, který byl svého času dokonce členem vyběrového řízení v roce 2014 a sám tehdy vybral paní ředitelku do  její funkce. Škola je stále jakousi přestupní stanicí pro kamarády a známé paní odborářky. Po určité době tito lidé pochopí a odcházejí. Nemaje odvahu do poslední chvíle říci, kam, neboť praktikou p. Tobolové je zvednout sluchátko a podat na nové pracoviště „barvité reference.“

Nezbývá než doufat, že se tento styl práce neodrazí na kvalitě výuky a chodu školy.

léto 2019                                                                                                    Mgr.Tomáš Krpel

telicka smallPředstavte si, že máte stroj času.
A posuneme se o 30 let zpět - do konce léta 1989:
U pomníku maršála Koněva se scházejí členové KSČ:
- Pavel Telička, budoucí eurocokoli,
- Petr Pavel, budoucí generál a antikomunista (zatím ještě kádrová rezerva),
- Tomáš Zima, budoucí rektor Univerzity Karlovy, stojí vedle soudruha Beka, budoucího bývalého rektora Masarykovy univerzity a senátora za ODS,
- Petr Dvořák, budoucí ředitel dezinformační České televize,
- ze studií na univerzitě v Lovani (tam přece mohl studovat každý, ne?) si odskočil Vladimír Dlouhý, ale moc se nezdržel,
přemýšlel o rozdílu mezi naftou a oleji...
Soudruzi zatruchlí, zarecitují báseň, položí květy a slíbí věrnost SSSR navždy.
Cestou domů ke svým karierám obejdou velkým obloukem podivína Miloše Zemana, který se obouvá na stránkách časopisů do tehdejší strany KSČ a společnosti a není dobré být s ním viděn.
Za rohem ho pozoruje agent StB s označením Plavec, jistý Štetina - budoucí agent ukrajinské SBU, europoslanec a rusobijec.
A teď jsme zpět v roce 2019....

29.8.2019                                     KAREL CHLUMEC

Ústředním náčelníkem HS, společně s Jaromírem Holubem, předsedou z.s. zpracovaná ANALÝZA SITUACE V OBLASTI BESKYDY

 V souvislosti s plněním fyzických prověrek člena HS Petra Konůpky z okrsku Lysá hora, oblast Beskydy a dalších událostí v oblasti, podali členové spolku HS oblasti Beskydy, republikové revizní komisi (RK) dne 9.12.2018 podnět k prošetření. RK zastoupená Michalem Štantejským vydala ve věci stanovisko, s kterým však nebyli členové spolku HS Beskydy spokojeni. Předseda RK analyzoval základní informace a držel se obecných pravidel mezilidských vztahů běžných v rámci členské základny. Bez znalosti hloubky problému nevyhodnotil závažnost situace v Beskydech správně, a proto členové okrsku LH zaslali stížnost na nečinnost RK respektive na to, že RK šetření neprovedla dle revizního řádu.

Nespokojení členové spolku HS Beskydy, si vyžádali schůzku s předsedou Republikové rady HS (RR) a ústředním náčelníkem HS (ÚN). Po seznámení se se situací v oblasti Beskydy se dne 9.1.2019 sešel ÚN s předsedou RK, s kterým závěr RK projednal.

Dne 26.1.2019 byl radě oblasti (RO) Beskydy a členům spolku HS, zaslán otevřený dopis předsedy RR, jak situaci vnímá. Domníval se, že se jedná o výjimečnou situaci, která bude korektně vyřešena v rámci oblasti.

Situace se však v oblasti neuklidnila. Dne 31.01.2019 navštívil předseda RR a ÚN, Radu oblasti Beskydy, aby osobně vyslechli názory všech zúčastněných. V rámci společného jednání získali informace, že se jedná o dlouhodobý neřešený problém, především v oblasti mezilidských vztahů a vztahů mezi vedením oblasti a členy spolku HS. Nejvyostřenější vztahy jsou mezi okrskem LH a Radimem Pavlicou, náčelníkem oblasti (NO). Byla zdůrazňována arogance moci NO, zasahující prakticky celou členskou základnu včetně zaměstnanců. Vzniklé problémy nebyly na radách oblasti řešeny, nebo byly řešeny v emotivním duchu při nedodržení základních legislativních procesů dle Stanov HS.

V návaznosti na zjištěné skutečnosti byl dne 3.3.2019 zaslán předsedou RR a UN dopis, ve kterém jsou popsány nejzávažnější problémy v oblasti HS Beskydy.

Na tento dopis reagoval dne 5.3.2019 Petr Konůpka. Forma, jakou reaguje přesně vystihuje, jak jsou problémy nekorektně přenášeny na další zúčastněné bez adekvátních výstupů: „Dopis předsedy RR a ÚN nic neřeší“. Nicméně dle našeho názoru celý průběh událostí jen dokresluje nestandardní formy komunikace mezi členy, ale i formu řešení problémů členy v oblasti Beskydy.

V době mezi 10.- 13.3.2019 absolvoval ÚN schůzky s jednotlivými zaměstnanci. Následně se společně předseda RR a ÚN zúčastnili Rady oblasti, konané 15.3.2019 - viz. zápis z RO.

Dne 16.4.2019 se konala porada zaměstnanců HS Beskydy, na které přečetl Marcel Svoboda a Roman Glajcar otevřený dopis „Stížnost na chování náčelníka oblasti a Česlava Jadamuse“ a dále Roman Glajcar zaslal NO emailem souhrn bodů zneužívání postavení Česlava Jadamuse.

Na základě těchto událostí v oblasti Beskydy se konala v Praze schůzka NO s ÚN a ředitelem HSČR, o.p.s. NO bylo sděleno, že musí ihned řešit problém mezi zaměstnanci vzájemně a problém mezi zaměstnanci a NO. Problémy byly jasně pojmenovány.

Dne 20.4. 2019 zemřel Roman Glajcar, jeho smrt zasáhla celou Horskou službu.

Po detailním seznámení se, se všemi podklady došel ÚN dne 24.4.2019 k závěru, že setrvání Radima Pavlici na pozici NO není žádoucí, jelikož ohrožuje samotné fungování a stabilizaci oblasti HS Beskydy. Náčelník byl k tomuto datu odvolán (prostřednictvím návrhu ÚN řediteli HS). Prozatímně byl jmenován na pozici NO Radan Jaškovský.

Na Radě oblasti Beskydy, konané 3.5.2019, byl hlasováním členů RO Radim Pavlica vyloučen z členství v HS ČR, z.s.

Dne 20.05.2019 bylo předsedovi RR doručeno odvolání Radima Pavlici proti vyloučení ze spolku HS. O odvolání bude jednat Republiková rada na svém nejbližším zasedání.

Ústředním náčelníkem HS, společně s Jaromírem Holubem, předsedou z.s. zpracovaná ANALÝZA SITUACE V OBLASTI BESKYDY

 

Závěr: řadu let přetrvávající nekomunikace mezi dobrovolnými členy HS z.s. a vedením

z.s., a zároveň velmi špatná (téměř žádná) komunikace vedení zapsaného spolku a zaměstnanci o.p.s

Úkoly:

  1. zajistit, aby veškerá jednání v oblasti probíhala v souladu se Stanovami HS ČR, z.s.

a Statutem HS ČR o.p.s.

- pro stabilizaci členské základny a zajištění fungování HS oblasti Beskydy;

  1. seznámit členskou základnu s jednotným postupem a formou při stabilizaci oblasti Beskydy
  2. vyzvat dobrovolnou členskou základnu HS ČR Beskydy, z.s., aby v souladu se Stanovami celoročně aktivně vyvíjeli činnost k vytváření podmínek pro bezpečný pohyb a pobyt obyvatel a návštěvníků hor a dodržovali Stanovy Horské služby České republiky, z.s. a směrnice a nařízení OPS – v návaznosti na příkazní smlouvy). Vhodný způsob bude ještě projednán. Jedná se o zabezpečení služeb a vše s tím související.
  3. min. 2x ročně informovat vedení o.p.s. o situaci v oblasti (vyhodnotit spolupráci dle „Příkazní smlouvy mezi zapsaným spolkem a OPS“).
  4. Do pozic vedoucích okrsků oblasti Beskydy zvolit takové členy, kteří budou transparentně přenášet vůli členské základny a zcela obnoví činnost RO včetně její vážnosti.
  5. Vedení HS zajistí řádným výběrovým řízením nové vedení oblasti Beskydy – do pozice náčelníka oblasti Beskydy. Při výběrovém řízení bude kladen důraz na to, aby se do nejvyšší možné míry zamezilo možnosti opakování situace z posledních let v oblasti. Bude spolupracováno s psychology a dalšími odborníky.
  6. Vedení HS ČR zajistí odbornou psychologickou pomoc pro všechny členy HS ČR, kteří ji budou vyžadovat – potřebovat, a to nejen po stránce mezilidských vztahů, ale i po stránce psychologické ochrany záchranáře vystavovaného stresovým situacím při výkonu činnosti Horské služby.

12.června 2019

Ing.Pavel Antl

Ústřední náčelník HS ČR, o.p.s   

                       podpis1

cyril metodejVážení biskupové a kněží Česka,
tyto dny si připomínáme památku našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zároveň i mučednickou smrt kněze Jana Husa. V této souvislosti klademe otázku: Co je klerikalismus?
Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi.
Kdo jsou klerikálové?
Církevní kariéristé, kteří uzurpovali církevní úřad a zneužívají ho k svým egoistickým a kariéristickým zájmům.

 

Příklad klerikalismu z dob sv. Cyrila a Metoděje

Soluňští věrozvěstové na rozdíl od Němců nezištně hlásali evangelium a byli za to očerňováni a pronásledováni. Německým biskupům šlo o ovládnutí území a germanizaci. K tomu jim měla posloužit formální christianizace. Neváhali proto proti svým konkurentům Cyrilu a Metodějovi používat intriky a násilí. Nejprve svaté bratry očernili z údajných herezí. Když se obhájili v Římě, kde Cyril zemřel, Metoděj byl na zpáteční cestě německými biskupy zajat. Dva němečtí biskupové ho dokonce švihali jezdeckým bičíkem. Věznili ho dva a půl roku. Pokud by nezasáhl papež, ve vězení by zahynul. Toto je církevní klerikalismus – zneužití církevní moci.

Německý biskup Wiching, aby zlikvidoval slovanskou misii, dopouštěl se nejen hrubých očernění, ale dokonce padělal i papežské dokumenty. Když Metoděj zemřel (885), 200 jeho žáků bylo prodáno do otroctví do Benátek. Jiní byli jako největší zločinci téměř nazí vyhnáni z území. Nikdo jim nesměl podat na cestě ani chleba, ani vodu. Takovou nenávist k nevinným umí vyvolat církevní klerikalismus! Jde o zneužití moci proti Božímu dílu i proti Božím lidem!

Čeští reformátoři

Proti nemorálnímu životu a simonii se postavil Jan Milíč z Kroměříže. Umírá v pověsti svatosti, ale jako vyhnanec, pronásledovaný církevními preláty i za hranicemi.

Po Milíčovi vystupuje Jan Hus, který hájí Boží zákony, nazývá hřích hříchem a vybízí k pravdivému pokání a následování Krista. Rovněž káral zhýralý život špatných kněží a prelátů. Za to se mu pomstili, postavili falešné svědky a obvinili ho z údajných herezí. V té době byl velký morální úpadek církve a tři papežové. Kostnický koncil odsoudil nevinného hlasatele pokání jako kacíře. Jakou komedii na koncilu v Kostnici sehráli tito klerikálové, většinou německé národnosti? Podsunuli Husovi falešné články a pak ho nutili, aby je odvolal. Tím by se dostal do role heretika. Jan Hus jasně prohlásil, že nikdy hereze, které jsou mu křivě připisovány, nehlásal, ani je neučil, ani nehájil. Proto neměl ani co odvolávat. Protože na jejich komedii a svou morální likvidaci nepřistoupil, odsoudili ho k smrti. Toto je církevní klerikalismus: zneužití moci k zničení pravdy i spravedlivého.

Papež Martin V. schválil zločin křivopřísežnictví, tedy výrok koncilu, a tím i vraždu nevinného. Církev se pak ve svých dokumentech odvolávala na autoritu koncilu a výnos papeže. Tento Kostnický zločin neměl však negativní dopad jen na českou církev; Hus musel být zlikvidován jako precedens, aby si už nikdo nedovolil vystoupit proti církevním klerikálům a hlásat pravdivé pokání. To se vymstilo za 100 let v Německu, když za tento zločin nastalo oddělení od Říma. Kdyby Husa neupálili, ale na jeho výzvu by církev konala pokání, nemusela být skrze Luthera rozštěpena. Navíc do dnešního dne nebyl Kostnický zločin církví odsouzen a svatý mučedník rehabilitován!

Český prezident Miloš Zeman se vyjádřil, že stupeň inteligence se měří intervalem, v jakém si je člověk schopen přiznat chybu. To řekl na adresu americké politiky, ale daleko více to platí na adresu církevních klerikálů, kteří si dodnes, ani po šesti stech letech, nejsou schopni přiznat vinu a vyznat pravdu.

Klerikalismus v současnosti

II. vatikánský koncil byl zneužit Janem XXIII., který byl stoupencem hereze modernismu, odsouzené už sv. Piem X.

Vyvrcholením klerikalismu je veřejný arciheretik a arciklerikál Bergoglio. Ovocem Bergogliova „nového evangelia“ je duchovní sebevražda církve.

Je třeba nazvat klerikalismus tím, čím je, a to zneužitím církevního úřadu proti Bohu a církvi!

Čeští biskupové a kněží, budete mít aspoň vy v této historické době odvahu učinit první krok a rehabilitovat českého mučedníka Jana Husa?

6.7.2019 český nezávislý tisk + Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

issovaHerečka Martha Issová poskytla portálu Aktuálně.cz rozhovor, který se z části zabývá její hereckou činností, z části její politickou angažovaností. Pokud jde o první část, tedy tu hereckou, v rozhovoru se mj. vyjádřila k připravovanému filmu Zátopek, v němž má hrát Zátopkovu manželku, slavnou oštěpařku Danu Zátopkovou. V rozhovoru pak poměrně ze široka a snad i věrohodně popisuje své atletické (ne)schopnosti ze školních let a že pro roli Zátopkové dnes musí podstoupit mnoho náročného tréninku, aby byla její role Dany věrohodná. Sport ve spojení s rodinou prý ale není zrovna jednoduchý. To je ovšem osud každého herce, který vezme roli a nemá k ní zrovna potřebné fyzické a jiné předpoklady.

Velice pozoruhodná je však kritická reakce samotné paní Dany Zátopkové k filmu, notabene ztvárněné své postavy v hraném filmu. Na otázku, co říká Dana Zátopková na to, že ji na stříbrném plátně bude hrát právě ona, Martha Issová řekla:

„ V tomhle směru se ke mně žádná její autentická reakce nedostala. Jinak se se mnou ale baví velmi vřele, i když mi díky svému břitkému humoru dala při našem prvním setkání docela čočku. Jako sportovkyně totiž moc nechápe, proč máme my filmaři takovou touhu jejich příběh znovu odvyprávět. Síla sportovních výkonů je totiž podle ní jedinečná jen ve chvíli, kdy se odehrávají, a nedá se prý nijak zopakovat a uměle vytvořit nějakými herci. Říkala mi, že když se o nápadu na film poprvé dověděla, tak byla zuřivě proti tomu, ale teď už jí ten zuřivý odpor trochu pustil a máme si prý dělat, co chceme“.

Není od věci konstatovat, že paní Dana Zátopková má naprostou pravdu! Existuje přece nemalé množství dokumentárních filmů a jiných dokumentů, které zachycují a vypovídají o jejím, resp. jejich sportovních úspěších i jejich životě. To, že s natáčením filmu o sobě paní D. Zátopková nesouhlasí, resp. není nadšena, vyjadřuje jak její životní zkušenosti, moudrost, ale také nebývalou skromnost, která byla pro oba sportovce vždy příkladná a příslovečná! Výběr herečky Issové však pro ztvárnění postavy D Zátopkové je naprosto nevhodný, velmi neuvážený! Srovnáme-li základní fyziognomii, resp. podobu obou žen (tedy podobu z jejího aktivního sportovního období, ve kterém je paní Dana herečkou ztvárňována) je to podoba naprosto neidentická, neautentická (viz foto níže). To už je však více téma pro filmové kritiky a názor diváků, jak film přijmou.

Jiná věc je, s jakou nevšední, až hlubokomyslnou moudrostí se paní Issová vyjadřuje k politickému dění ve společnosti. Není důležité zde opakovat vše, co tato inteligentní blbka pronesla, stačí zopakovat názor, vyslovený jejím kolegou, hercem Ivanem Vyskočilem, který na adresu zainteresovaných řečníků říká: „Co mě naprosto vyvedlo z míry, byla ta jejich absolutní hluchota vůči argumentům proti. Ani zbla ochoty, alespoň nějaký argument vyslechnout, a hlavně naprostá, až totální absence představy – co potom? Nikdo mi nedokázal zodpovědět otázku, jak si představují uspořádání společnosti, kdyby se jim to snad nakrásně

i podařilo, a to tedy bože nedopusť, vyřvat si svoje požadavky a vládu svrhnout. Kdo by dle nich měl nastoupit, jak po premiérovi Babišovi, tak po prezidentu Zemanovi? Nedokázali mi na to odpovědět a stále se té otázce vyhýbali,“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil.

Nicméně, už i na tyto úvahy existují jisté představy o tom, kdo by mohl jít na místo premiéra Babiše, případně prezidenta Zemana. Když si uvědomíme zbožné představy některých demonstrantů, pak by to na postu premiéra mohl být třeba velkohubý pan Fiala z ODS, případně také ukecaný a přechytralý pan Rakušan z KDU-ČSL, nebo nedej bože, teplokrevný pan Pospíšil z TOP 09! V neposlední řadě na Hradě by jistě rádi všichni ti přiblblí demonstranti viděli svého takřka svatořečeného profesůrka Drahoše! Všechny možnosti však předem vyvolávají vážné pochybnosti, neboť takové politické, ekonomické a společenské, potažmo státní vedení nedává pražádnou záruku dalšího, pro většinu občanů sociálně spravedlivého a uspokojivého vývoje společnosti.

Paní Issová, uzavřená ve své „intelektuální bublině“ mj. také říká, že „Nedělám si iluze a vím, že se vždycky najdou lidi, kteří kvůli své frustraci nebudou chtít být aktivní a místo toho budou hrabat pod sebe a volit politiky, co jim toho co nejvíc naslibují na úkor škod někde jinde. Aktivita, o které mluvím, rozhodně všechno nespasí, ale výraznou pozitivní vlnu přinést může. Změny odjakživa iniciuje ta menší, aktivnější část společnosti“. Nevím, zad si uvědomuje, že vlastně mluví o sobě a svých přátelích z pražské kavárny a těch, kteří se demonstrace podporují, protože svými slovy přesně vystihuje jejich snahy a cíle. Má pravdu v tom, že změny často iniciuje menší, aktivnější část společnosti, bohužel si ale neuvědomuje, že k tomu, aby mohla být taková iniciativa pozitivně realizována, k tomu nutně potřebuje většinu. Pokud si myslí, že těch virtuálních 130 tisíc lidí na Václavském náměstí je schopno jejich bezobsažnou iniciativu prosadit, nemají vůbec představu, jak smýšlí většina občanů republiky. Má-li ale jejich zaříkadlo o „pravdě a lásce zvítězit nad lží a nenávistí,“ fungovat je nejvyšší čas, aby jak paní Issové, tak všem ostatním idealistům ty jejich bubliny hodně rychle praskly. Tudy totiž cesta k lepšímu rozhodně nevede, vždyť už jen ten název „Milion chvilek“ je silně zavádějící. Nejde totiž o vyjádření časové hodnoty, ale hodnoty finanční. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož nějaký pan Mikuláš Minář, že?

Nezbývá než všem umělcům, co iniciují jakousi virtuální změnu ve společnosti doporučit staré moudré a stále platné přísloví: „Ševče, drž se svého kopyta“! Mají své povolání, které by měli ctít a jejich cílem by mělo být především úsilí o pozitivní umělecký projev a výkon. Pokud chtějí ovlivňovat politiku, mají k tomu jednu z velkých výhod demokracie: svobodné volby. Chce to ovšem jedno a sice, volit takové lidi, kteří splní jejich představy a předvolební sliby a hlavně naučit se respektovat volební výsledky. To ovšem řada z nich neumí navzdory tomu, že si zakládají na svém IQ, které však, jak zkušenosti ukazují, nejsou zdaleka takové, jaké se o nich sami nositelé domnívají. Důkaz o úrovni IQ totiž sami prezentují právě na tribunách demonstrací.

A na závěr několik moudrých rčení, které by si měli protagonisté demonstrací zapamatovat: „ Počítá se to, co bylo vykonáno, ne to, co bylo řečeno !“(Seneka), nebo „Caesar non supra grammaticos – „císař nemůže poroučet gramatikům (rozuměj učencům)“, aneb: o císaři, který se spletl v gramatice a chtěl, aby se podle toho upravila! Pochopí to se svým IQ paní Issová, Geislerová, Čvančarová, Mádl, Svěrák, Hanák, Nový a celá řada dalších? Kéž by!

Paní Dana Zátopková sice neoplývala nějakou mimořádnou ženskou krásou, ale pohled na M. Issovou (viz foto) představující D. Zátopkovou, je něco úděsného! Jestli se proti takové podobě paní Dana Zátopková neohradí, pak jen díky svému velkému sebezapření!

Nezávislý tisk 17. června 2019                                   Jiří Baťa

okupaceV dôsledku mníchovskej zrady sa obete medzi občanmi zradeného Československa odhadujú na 365000.Počet priamych obetí okupácie z augusta 1968 (do konca roka 1968) sa spája s číslom 108.
Je zaujímavé, že demokratickí „moralisti“ uprednostňujú skoro výhradne udalosť sovietskej okupácie, ktorú dnes často označujú ako „ruská okupácia“, hoci je nepopierateľnou pravdou, že sa na okupácii podieľali okrem ZSSR aj Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, a NDR.

Pričom po vojenskom zásahu najviac volali práve v Berlíne a Varšave. Ukrajinec Brežnev, ktorý v tom čase rozhodne nebol senilným a manipulovateľným politikom, si bol veľmi dobre vedomý následkov vojenského zásahu, a hoci sa odohral pod jeho taktovkou, udalosti mu dali za pravdu – Sovieti skončili vedľa nacistov v povedomí českého a slovenského národa.

Históriu píšu víťazi a deformujú (s odpustením za slovné spojenie) – kolaborantské „svine“. Tie, ktoré uzatvárali nad nehybným telom Československa kšeft s Hitlerom, podporovali jeho „nároky“ voči iným a nakoniec priamo zavinili rozpútanie druhej svetovej vojny a milióny obetí po celom svete. Dnes tieto „svine“, ktoré majú na svedomí životy mnohých našich predkov, nazývame spojencami a partnermi, pretože iné „svine“ opäť manipulujú s našimi životmi a za judášsky groš by pokojne predali aj naše dcéry do prvého nevestinca, ktorý by objavili po ceste do svojich luxusných obydlí (často postavených za pochybných okolností).

Každá obeť si zaslúži úctu … otázkou je, aká úcta je prejavovaná slovenským obetiam druhej svetovej vojny, keď sa spomínajú len obete holokaustu (v Československu 277000 – prevažne ako dôsledok mníchovskej zrady), a 108 obetí sovietskej okupácie. Ostatných si nikto a nijako nepripomína.

Kto zradil raz, zradí opäť … kto neváhal vraždiť a vydierať raz, skúsi to opäť … dôkazom toho, aké následky má tolerancia voči vrahom a vydieračom, je súčasná politika Bieleho domu … a servilná slovenská reprezentácia, ktorá za judášsky groš a vlastné pohodlie pokojne bude konzumovať – aj spod vlastného zadku ….

Nezávislý tisk 6.6.2019                                             J.Banáš