Ústředním náčelníkem HS, společně s Jaromírem Holubem, předsedou z.s. zpracovaná ANALÝZA SITUACE V OBLASTI BESKYDY

 V souvislosti s plněním fyzických prověrek člena HS Petra Konůpky z okrsku Lysá hora, oblast Beskydy a dalších událostí v oblasti, podali členové spolku HS oblasti Beskydy, republikové revizní komisi (RK) dne 9.12.2018 podnět k prošetření. RK zastoupená Michalem Štantejským vydala ve věci stanovisko, s kterým však nebyli členové spolku HS Beskydy spokojeni. Předseda RK analyzoval základní informace a držel se obecných pravidel mezilidských vztahů běžných v rámci členské základny. Bez znalosti hloubky problému nevyhodnotil závažnost situace v Beskydech správně, a proto členové okrsku LH zaslali stížnost na nečinnost RK respektive na to, že RK šetření neprovedla dle revizního řádu.

Nespokojení členové spolku HS Beskydy, si vyžádali schůzku s předsedou Republikové rady HS (RR) a ústředním náčelníkem HS (ÚN). Po seznámení se se situací v oblasti Beskydy se dne 9.1.2019 sešel ÚN s předsedou RK, s kterým závěr RK projednal.

Dne 26.1.2019 byl radě oblasti (RO) Beskydy a členům spolku HS, zaslán otevřený dopis předsedy RR, jak situaci vnímá. Domníval se, že se jedná o výjimečnou situaci, která bude korektně vyřešena v rámci oblasti.

Situace se však v oblasti neuklidnila. Dne 31.01.2019 navštívil předseda RR a ÚN, Radu oblasti Beskydy, aby osobně vyslechli názory všech zúčastněných. V rámci společného jednání získali informace, že se jedná o dlouhodobý neřešený problém, především v oblasti mezilidských vztahů a vztahů mezi vedením oblasti a členy spolku HS. Nejvyostřenější vztahy jsou mezi okrskem LH a Radimem Pavlicou, náčelníkem oblasti (NO). Byla zdůrazňována arogance moci NO, zasahující prakticky celou členskou základnu včetně zaměstnanců. Vzniklé problémy nebyly na radách oblasti řešeny, nebo byly řešeny v emotivním duchu při nedodržení základních legislativních procesů dle Stanov HS.

V návaznosti na zjištěné skutečnosti byl dne 3.3.2019 zaslán předsedou RR a UN dopis, ve kterém jsou popsány nejzávažnější problémy v oblasti HS Beskydy.

Na tento dopis reagoval dne 5.3.2019 Petr Konůpka. Forma, jakou reaguje přesně vystihuje, jak jsou problémy nekorektně přenášeny na další zúčastněné bez adekvátních výstupů: „Dopis předsedy RR a ÚN nic neřeší“. Nicméně dle našeho názoru celý průběh událostí jen dokresluje nestandardní formy komunikace mezi členy, ale i formu řešení problémů členy v oblasti Beskydy.

V době mezi 10.- 13.3.2019 absolvoval ÚN schůzky s jednotlivými zaměstnanci. Následně se společně předseda RR a ÚN zúčastnili Rady oblasti, konané 15.3.2019 - viz. zápis z RO.

Dne 16.4.2019 se konala porada zaměstnanců HS Beskydy, na které přečetl Marcel Svoboda a Roman Glajcar otevřený dopis „Stížnost na chování náčelníka oblasti a Česlava Jadamuse“ a dále Roman Glajcar zaslal NO emailem souhrn bodů zneužívání postavení Česlava Jadamuse.

Na základě těchto událostí v oblasti Beskydy se konala v Praze schůzka NO s ÚN a ředitelem HSČR, o.p.s. NO bylo sděleno, že musí ihned řešit problém mezi zaměstnanci vzájemně a problém mezi zaměstnanci a NO. Problémy byly jasně pojmenovány.

Dne 20.4. 2019 zemřel Roman Glajcar, jeho smrt zasáhla celou Horskou službu.

Po detailním seznámení se, se všemi podklady došel ÚN dne 24.4.2019 k závěru, že setrvání Radima Pavlici na pozici NO není žádoucí, jelikož ohrožuje samotné fungování a stabilizaci oblasti HS Beskydy. Náčelník byl k tomuto datu odvolán (prostřednictvím návrhu ÚN řediteli HS). Prozatímně byl jmenován na pozici NO Radan Jaškovský.

Na Radě oblasti Beskydy, konané 3.5.2019, byl hlasováním členů RO Radim Pavlica vyloučen z členství v HS ČR, z.s.

Dne 20.05.2019 bylo předsedovi RR doručeno odvolání Radima Pavlici proti vyloučení ze spolku HS. O odvolání bude jednat Republiková rada na svém nejbližším zasedání.

Ústředním náčelníkem HS, společně s Jaromírem Holubem, předsedou z.s. zpracovaná ANALÝZA SITUACE V OBLASTI BESKYDY

 

Závěr: řadu let přetrvávající nekomunikace mezi dobrovolnými členy HS z.s. a vedením

z.s., a zároveň velmi špatná (téměř žádná) komunikace vedení zapsaného spolku a zaměstnanci o.p.s

Úkoly:

  1. zajistit, aby veškerá jednání v oblasti probíhala v souladu se Stanovami HS ČR, z.s.

a Statutem HS ČR o.p.s.

- pro stabilizaci členské základny a zajištění fungování HS oblasti Beskydy;

  1. seznámit členskou základnu s jednotným postupem a formou při stabilizaci oblasti Beskydy
  2. vyzvat dobrovolnou členskou základnu HS ČR Beskydy, z.s., aby v souladu se Stanovami celoročně aktivně vyvíjeli činnost k vytváření podmínek pro bezpečný pohyb a pobyt obyvatel a návštěvníků hor a dodržovali Stanovy Horské služby České republiky, z.s. a směrnice a nařízení OPS – v návaznosti na příkazní smlouvy). Vhodný způsob bude ještě projednán. Jedná se o zabezpečení služeb a vše s tím související.
  3. min. 2x ročně informovat vedení o.p.s. o situaci v oblasti (vyhodnotit spolupráci dle „Příkazní smlouvy mezi zapsaným spolkem a OPS“).
  4. Do pozic vedoucích okrsků oblasti Beskydy zvolit takové členy, kteří budou transparentně přenášet vůli členské základny a zcela obnoví činnost RO včetně její vážnosti.
  5. Vedení HS zajistí řádným výběrovým řízením nové vedení oblasti Beskydy – do pozice náčelníka oblasti Beskydy. Při výběrovém řízení bude kladen důraz na to, aby se do nejvyšší možné míry zamezilo možnosti opakování situace z posledních let v oblasti. Bude spolupracováno s psychology a dalšími odborníky.
  6. Vedení HS ČR zajistí odbornou psychologickou pomoc pro všechny členy HS ČR, kteří ji budou vyžadovat – potřebovat, a to nejen po stránce mezilidských vztahů, ale i po stránce psychologické ochrany záchranáře vystavovaného stresovým situacím při výkonu činnosti Horské služby.

12.června 2019

Ing.Pavel Antl

Ústřední náčelník HS ČR, o.p.s   

                       podpis1

You have no rights to post comments